Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP
#

CÔNG TY TNHH ATOMY

THÔNG BÁO
NOTICE
애터미 회사 통보


Về tình hình hoạt động kinh doanh liên quan đến Công ty TNHH Atomy tại Việt Nam
About business activities related to Atomy Co.,Ltd (Atomy) in Vietnam
불법 사전 영업 행위 금지 및 사업현황 공지

Với tư cách là một Công ty được đầu tư và thành lập hợp pháp bởi Atomy Co.,Ltd (Hàn Quốc) từ tháng 11/2016 tại Việt Nam, Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) xin thông báo:

As a company legally establised by Atomy Co.,ltd (Korea) in Nov.2016 in Viet Nam, Atomy Company Limited (Vietnam) would like to announce:

애터미 유한회사(베트남)는 애터미㈜ 한국에서 2016년11월에 합법적으로 해외 법인을 설립한 회사 입니다. 애터미 베트남에서 아래 내용 통보 합니다

1 Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) đã tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với Bộ Công thương theo đúng trình tự của Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

Atomy Company Limited (Viet Nam) has submitted dossiers of application for MLM registration at Ministry of Industry and Trade in accordance with Decree No. 40/2018/NĐ-CP;

애터미 베트남은 산업통상부 의정40/2018/NĐ-CP에 근거하여 다단계 판매 활동 허가서 승인신청하였습니다

2 Trong thời điểm này, Atomy vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, do đó chưa được phép hoạt động kinh doanh đa cấp.;

At this time, Atomy has not been issued a MLM Certificate yet, therefore not allowed to operate MLM activities.

본 시점에는 MLM 허가 미승인 상태라서 영업 안 되는 상황입니다

Mọi tổ chức hoặc cá nhân sử dụng hình ảnh, Logo hoặc nội dung mang thương hiệu Atomy; tổ chức/tham gia hội thảo, hội nghị, sự kiện nhằm giới thiệu sản phẩm, kêu gọi gia nhập thành viên tham gia bán hàng; hoặc kinh doanh theo hình thức đa cấp của Atomy trước khi được cấp phép từ cơ quan hữu quan là vi phạm pháp luật và phải tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Any organization or individual using the image, logo or contents bearing the Atomy trademark; Organizing / participating in seminars, conferences, events to introduce products, calling for joining members to sell; or the multi-level business of Atomy before being licensed by the relevant authority is a violation of law and must be responsible under the regulations.

다단계 판매 활동 승인 허가서가 나오기 전에 개인, 조직에서 애터미 이미지, 로고, 세미나 개최, 상품판매, 다단계 회원 모집 행위는 베트남 다단계 판매 활동법에 위반되며 형사 처벌 될 수 있습니다.

3 Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) khuyến cáo các tổ chức, cá nhân KHÔNG sử dụng hình ảnh, Logo hoặc nội dung mang thương hiệu Atomy; tổ chức/tham gia hội thảo, hội nghị, sự kiện hoặc tham gia bán hàng theo hình thức đa cấp của Atomy trước khi được cấp phép từ cơ quan hữu quan.

Atomy (Vietnam) Co., Ltd. recommends organizations and individuals NOT to use images, logos or contents bearing the Atomy’s trademark; Organize / participate in seminars, conferences, events or take part in MLM activities of Atomy before being licensed by the relevant authority.

다단계 판매 활동 승인 허가서가 나오기 전에 애터미 베트남은 모든 개인 또는 조직에서 애터미 이미지, 로고, 상품판매, 회원모집, 세미나 개최, 다단계 판매 활동 사업을 금지 합니다.

Logo Atomy là tài sản riêng của Atomy Co.,Ltd (Hàn Quốc) và được pháp luật bảo hộ. Trường hợp in ấn hoặc sử dụng logo Atomy mà chưa được sự đồng ý (từ Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) và Atomy Co.,Ltd (Hàn Quốc)) là xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của Atomy và sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

The Atomy’s logo is the property of Atomy Co., Ltd (Korea) and is protected by law. Cases of printing or using Atomy’s logo without permission (from Atomy Co.,ltd (Viet Nam) and Atomy Co., Ltd (Korea)) is infringement of its intellectual property rights and must be punished in accordance with the law.

애터미 로고(상표권)는 애터미 한국 자산으로 법적으로 보호를 받고 있습니다. 애터미 베트남 및 애터미 한국으로부터 사전 허가 없이 무단으로 인쇄물이나 인터넷상에서 사용하는 것은 애터미 회사에 대한 지적 재산권 침해로서 법적 처벌 대상임을 양지 바랍니다.

4 Trường hợp Atomy phát hiện bất cứ cá nhân, tổ chức nào có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp của Atomy tại Việt Nam, Công ty sẽ có hình thức xử lý phù hợp tùy theo từng mức độ vi phạm, tạm ngưng hoặc chấm dứt tư cách nhà phân phối của cá nhân, tổ chức đó với Atomy.

In case, Atomy discovers any organization or individual which have MLM activities of Atomy in Vietnam, the Company will have the appropriate form of treatment depending on the severity of violations, suspension or termination of the distribution of individual or organization with Atomy.

애터미가 어느 개인 혹은 단체는 애터미상품을 사업하는 행위를 발견할 경우 해당 위반자의 회원자격을 정지 혹은 해지로 처리할 것입니다

Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức khác nhân danh Atomy để hoạt động kinh doanh đa cấp trái pháp luật tại Việt Nam.

ATOMY (Vietnam) does not take any responsibility for the activities of other individuals and organizations on behalf of Atomy for illegal MLM business activities in Vietnam.

어떠한 개인이나 조직에서 애터미 명으로 불법 다단계 판매 행위시에 애터미 베트남은 책임을 지지 않습니다

※ Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) luôn tuân thủ pháp luật hiện hành. Mọi hành vi vi phạm đều được xử lý.

※ Atomy Company Limited (Viet Nam) always comply with current Law. All violations are handled.

애터미는 베트남의 관련 법규를 엄격하게 지키며 모든 위반 행위에 대해서 강력하게 대처할 것입니다. 제보는 아래 연락처로 하여 주시기 바랍니다.

Hỗ trợ và tiếp nhận tin báo, xin liên hệ /For information and support, please contact:

CÔNG TY TNHH ATOMY

Phòng số 2, tầng trệt, tòa nhà Broadway E,Số 02 đường Bertrand Russel, P.Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: +84 28 54141156~8

Email: atomyvn@atomy.kr

Q&A: http://www.atomy.com/About/FAQList