Quick Menu
  • Customer Support Center
  • Introductory video
TOP

homeAtomy > Hoạt Động Kinh Doanh Của Atomy > Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ pháp lý

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư
- Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Danh mục hàng hóa kinh doanh đa cấp
- Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
- Kế hoạch trả thưởng
- Chương trình đào tạo cơ bản
- Quy tắc hoạt động
- Giấy phép kinh doanh